"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II::"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei". Jan Paweł II

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance

 

Rozdział I: postanowienia ogólne

§1

 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Pokrzywiance.

§2

 

Samorząd uczniowski, działający w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywinace zwany
 dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991r. (Dz. U. z 2004r.,
 nr 256, poz. 2556 z późn.zm.), Statutu  oraz niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II: Cele działalności SU

§3

 

 1. reprezentowanie społeczności uczniowskiej szkoły
 2. organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi
  potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 3. współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej
   społeczności szkolnej.
 4. pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu
  z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
 5. wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia
   przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
 6. tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia
   i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

Rozdział III: Opiekun SU

§4

 

 1. Opiekę nad SU sprawuje Opiekun SU, wybierany przez Dyrektora Szkoły
  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
 2. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczenia w pracy
   Samorządu
 3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy samorządu

Rozdział IV: Obowiązki Opiekun SU

 

§5

 

Do obowiązków Opiekuna SU należy;

 1. czuwanie nad całokształtem prac SU
 2. wspieranie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych
 3. inspirowanie uczniów do działania
 4. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną
 5. informowanie uczniów o postanowieniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw
  uczniowskich
 6. przedstawienie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU
 

Rozdział V: Organy Samorządu Uczniowskiego,

kompetencje, struktura


 §6

 

Do wybieranych organów SU należą:

 1. Rada Samorządów klasowych(1 przedstawiciel z każdej klasy na poziomach 4,5,6).
 2. Zarząd SU, który składa się z:
  1. Przewodniczącego SU
  2. Zastępcy przewodnicz.acego SU
  3. Sekretarza  SU

§7

 

Radę Samorządów Klasowych tworzą przedstawiciele Samorządów Klasowych 4,5,6 (jeden
z każdej klasy); ich zadaniem jest:

 

 1. Przedstawianie potrzeb uczniów
 2. Inspirowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
  sportowej, rozrywkowej, charytatywnej, poprawiającej bezpieczeństwo w szkole.
 3. Informowanie uczniów o działalności Zarządu SU, podejmowanych decyzjach,
   akcjach
 4. Uczestniczenie w spotkaniach  SU.

 

§8

 

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

 

 1. Współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU
 2. Opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU
 3. Zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU
 4. Opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU

 

§9

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 

 1. Uchwalenie regulaminu Samorządu Uczniowskiego
 2. Inicjowanie i koordynowanie działań uczniowskich
 3. Opracowanie wraz z Opiekunem rocznego planu pracy SU
 4. Identyfikowanie potrzeb uczniów
 5. Przedstawianie Opiekunowi, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie
   Rodziców wniosków, sugestii członków SU

 

§10

 

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

 

 1. Uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU
 2. Stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrektora Szkoły
 3. Uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów
 4. Włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU

Rozdział VI: Ordynacja wyborcza

 

§11

 

Organy wybieralne SU: Zarząd oraz Przedstawiciele Samorządów Klasowych
wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do organów SU są tajne,
powszechne, bezpośrednie i większościowe.

 

§12

 

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

 

§13

 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze)posiada każdy uczeń, który w poprzednim roku uzyskał nie niższą niż bardzo dobrą ocenę ze sprawowania.

 

§14

 

Wybory przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3 godzinie
wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa
wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która uzyskała
największą liczbę głosów.

 

§15

 

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład
której wchodzi Opiekun i losowo wybrany przedstawiciel klasy 5.

 

§16

 

Szkolna Komisja Wyborcza powołana jest na 2 tygodnie przed wyborami. Do jej obowiązków
należy:

 

 1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów ( uczniowie klas 6, 5 i 4 maksymalnie po
  dwóch kandydatów z każdej klasy).
 2. Ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej nie
  później niż na tydzień przed terminem wyborów.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.
 4. Obliczenie głosów.
 5. Ogłoszenie wyników.

 

§17

 

Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU dokonują się w następujący sposób:

 

 1. Klasy szósta, piata i czwarta wyłaniają maksymalnie 2 kandydatów.
 2. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 1 tygodnia przed ustalonym
  terminem wyborów, wg zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.
 3. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, bezpośredni, większościowy
  i demokratyczny.
 4. Każdy uczeń klas  I-VI oddaje jeden głos.
 5. Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.
 6. Jeżeli ze względu na równą liczbę głosów zaistnieje trudność w podzieleniu
  mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

Rozdział VII: Przepisy końcowe

 

§18

 

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie akcji charytatywnych przedstawiają ich
rozliczenie finansowe na piśmie i składają u Opiekuna lub Przewodniczącego SU.

 

 

Strona psppokrzywianka.superszkolna.pl została sfinansowana w ramach projektu "Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.