"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II::"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei". Jan Paweł II

Uczeń roku - regulamin

REGULAMIN   KONKURSU

 

„Najlepszy Uczeń Roku”

 

Konkurs „Najlepszy Uczeń Roku” prowadzony jest w celu wyłonienia najlepszego
ucznia spośród uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance.
Ideą konkursu jest promowanie wśród uczniów wiedzy, twórczej postawy życiowej,
 dążenia do samokształcenia, pełnego rozwoju osobistego.

 

Kandydat na „Najlepszego Ucznia Roku”:

a)      osiąga wysokie wyniki w nauce (średnia ocen końcoworocznych wynosi: minimum 4,75),

b)       regularnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne (posiada wysoką frekwencję, powyżej 90%),

c)      wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i nienaganną postawą ucznia,

d)     jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów,

e)      czynnie włącza się w życie szkoły,

f)       działa na rzecz społeczności szkolnej, środowiska lokalnego,

g)       wykazuje się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, sportowymi,

h)      bierze udział w życiu społecznym i obywatelskim,

i)        swoją postawą aktywizuje i mobilizuje innych do działania,

 

 1. Tytuł „Najlepszego Ucznia Roku” przyznawany jest przez Komisję Konkursową,
  w następującym składzie: dyrektor, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Rada
   Pedagogiczna
 2. Kandydatów do tytułu „Najlepszy Uczeń Roku” zgłaszają wychowawcy, po radzie
  klasyfikacyjnej
 3. Nagroda „Najlepszy Uczeń Roku” zostanie wręczona na uroczystości zakończenia
  roku szkolnego.
 4. Nagrodą w konkursie jest:
 • nagroda rzeczowa,
 • pamiątkowy dyplom,
 • list gratulacyjny do rodziców,
 • przedstawienie sylwetki absolwenta na stronie internetowej szkoły,

 

Wyłonienie kandydata do nagrody „Najlepszy Uczeń Roku” odbywa się według
następujących zasad:

 • laureatem nagrody „Najlepszy Uczeń Roku” zostaje ten uczeń, który podczas
  obrad Komisji Konkursowej, w tajnym trybie głosowania uzyska największą
  ilość pozytywnych opinii,
 • w sprawach spornych głos rozstrzygający ma Dyrektor.

 

Regulamin zatwierdza i dokonuje w nim zmian Rada Pedagogiczna

Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody „Najlepszy Uczeń Roku” jest
niepodważalna i ostateczna.

Strona psppokrzywianka.superszkolna.pl została sfinansowana w ramach projektu "Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.