"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II

Organizacja Punktu Przedszkolnego

PROJEKT ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Pokrzywiance

 

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia

 

1. Placówka prowadzona jest w formie punktu przedszkolnego , zwanego dalej „Punktem”
2. Podstawa prawna działania Punktu Przedszkolnego:          

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r.
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 ze zm.)
- niniejszy Projekt Organizacji i Wychowania Przedszkolnego  Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Pokrzywiance nadany przez Organ Prowadzący.

3. Siedziba Punktu znajduje się w Publicznej Szkole Podstawowej
w Pokrzywiance ; Pokrzywianka 33 , 26-006 Nowa Słupia

4. Organem prowadzącym Punktu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
w Pokrzywiance Pokrzywianka 33, 26-006 Nowa Słupia:

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

6. Ustalona nazwa używana przez Punkt w pełnym brzmieniu:

            Niepubliczny Punkt Przedszkolny  w Pokrzywiance.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i sposoby ich realizacji.

 

Punkt realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

1. Nadrzędnym celem „ Punktu” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.

2. Punkt realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określone przez MEN.
W szczególności zadaniem Punktu jest:

a) objęcie opieką dzieci od 3 do 5 lat i zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego i fizycznego

b) kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,

c) przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w klasie „0”
d) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem  i możliwościami rozwojowymi,

c) likwidowanie barier w przypadku wychowanków niepełnosprawnych,

d) wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.

2. Punkt realizuje następujące zadania:

a) zapewnia dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej,

b) rozpoznaje indywidualne potrzeby dziecka i umożliwia ich zaspakajanie,

c) rozwija zainteresowania, uzdolnienia i talenty dzieci,

d) przygotowuje dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN,

e) buduje system wartości,

f) kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawę patriotyczną,

h) wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych,

i) propaguje zasadę równości szans w społeczeństwie,

j) rozpoznaje przyczyny i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

k) wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

l) organizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

m) wspomaga eliminowanie wad i deficytów rozwojowych dzieci,

n) dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja zajęć

 

1. Punkt przedszkolny działa przez 12 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 12.30  z wyjątkiem przerw wynikających
z kalendarza szkolnego oraz dni ustawowo wolnych  od pracy.
2. Punkt przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat, do punktu może być przyjęte dziecko w wieku 2,5 lat

3. Punkt zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

4. Godzina zajęć z wychowankami trwa 60 minut. Dzienny wymiar godzin w czasie, których realizowana jest podstawa programowa jest uzależniony od liczebności oddziału, i nie może być mniejszy niż 3 godziny, a minimalny tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi:

1) w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci – 15 godzin;

2) w grupie liczącej od 13 do 20 dzieci – 20 godzin;

3) w grupie liczącej od 21 do 25 dzieci – 25 godzin

5. Organizację pracy w ciągu dnia, określa ramowy rozkład dnia opracowany przez nauczyciela, po uwzględnieniu wymagań zdrowotnych
i higienicznych oraz założeń programowych.

6. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Punkcie.
 7. Punkt zapewnia dzieciom bezpłatny pobyt w oparciu o dotację z Urzędu Gminy w Nowej Słupi.
8. W punkcie przedszkolnym dopuszcza się możliwość organizowania dodatkowych zajęć wykraczających poza zakres podstawy programowej
w oparciu o odpowiednie warunki lokalowo-organizacyjne i posiadane środki finansowe.

9. Punkt może w ciągu roku modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

10. Zajęcia w punkcie prowadzi nauczyciel.

11. Organ prowadzący  w miarę posiadanych środków może zatrudniać opiekunkę, która będzie wspierać nauczyciela podczas prowadzonych zajęć, spacerów, wycieczek.

12. Podczas zajęć organizowanych poza punktem opiekunem może być również rodzic dziecka uczęszczającego do Punktu.  

 

 

ROZDZIAŁ IV

Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia

 

1. Termin rekrutacji na dany rok określa organ prowadzący. W miarę wolnych miejsc,  dzieci będą przyjmowane do Punktu przez cały rok.

2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Punktu jest wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka karty zgłoszeniowej.

3. Zakwalifikowania  do Punktu dokonuje w oparciu o kryteria formalne
i merytoryczne określone w Regulaminie Rekrutacji powołana przez organ prowadzący trzyosobowa Komisja Rekrutacyjna.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Punktu mają dzieci z rodzin ubogich, niepełnych, dysfunkcyjnych mieszkające w obwodzie szkoły na terenie której znajduje się punkt.

5. Do Punktu może być przyjęte dziecko z poza obwodu w miarę posiadanych miejsc za zgodą organu prowadzącego.

6. W procesie rekrutacji nie będą stosowane kryteria dyskryminujące,
w tym ze względu na płeć.

7. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do Punktu zostaną poinformowani o tym telefonicznie bądź osobiście.

8. W przypadku gdy liczba kandydatów do Punktu przekroczy liczbę miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

9. Dzieci z listy rezerwowej będą mogły być przyjęte w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w edukacji przedszkolnej dzieci przyjętych do Punktu wcześniej.

 

ROZDZIAŁ V

Prawa i obowiązki wychowanków

 

1. Wychowankowie mają prawo do:

a) szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak  i rówieśników,

b) bezpiecznych warunków pobytu w Punkcie, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych,

c) interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia,

d) wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu
i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach.

2. Wychowankowie mają obowiązek:

a) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników, jak i dorosłych,

b) aktywnego udziału w zajęciach,

c) starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się,

d) przestrzegania czystości,

e) zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce.

3. Dzieci uczęszczające do Punktu mają zapewnione warunki bezpiecznego pobytu:

a) w Punkcie nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej,

b) dzieci pozostają pod opieką nauczyciela wychowania przedszkolnego lub podczas zajęć dodatkowych –instruktora/specjalisty,

c) w Punkcie nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/opiekunów poza nagłymi przypadkami  bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.

d) z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci do punktu przyjmuje się dzieci zdrowe.

e) Punkt w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych i uczęszczających dzieci do Punktu następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka ponad miesiąc,

b) braku przystosowania dziecka do grupy – zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych dzieci.

c) na wniosek rodzica.

d) nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/opiekunami
a nauczycielem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych

 

 

ROZDZIAŁ VI

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

 

1. Dzieci przebywają w Punkcie pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem
i miesięcznym planem zajęć.

2. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Punkcie przebywają  pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

3 Nauczyciel/osoba prowadząca zajęcia dodatkowe każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

4. Obowiązkiem nauczyciela/osoby prowadzącej zajęcia dodatkowe jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach, np. podwyższona temperatura.

5. W przypadku choroby dziecka Punkt nie zapewnia opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Punkcie, rodzice zobowiązani są  do niezwłocznego odebrania dziecka.

6. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Punktu bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

7. W Punkcie nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

8. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż, przepisów ruchu drogowego.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania ich

 

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Punktu osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby pełnoletnie do tego upoważnione.

2. Upoważnienie do odbioru dziecka przez inną osobę, o której mowa w pkt 1, powinno mieć formę pisemną. Osoba ta odbiera dziecko za okazaniem dokumentu tożsamości.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

4. W chwili , gdy rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to rodzic/opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

 

ROZDZIAŁ VIII

Warunki organizowania zajęć  dodatkowych , wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

 

1. Na terenie Punktu mogą być organizowane dodatkowe zajęcia, tj. język angielski, zajęcia umuzykalniające, podstawy poradnictwa logopedycznego i psychologicznego dla dzieci oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodziców.

2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 30 min.

4. Zajęcia te mogą być prowadzone bezpłatnie w ramach dostępnych środków finansowych

5. Na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), złożone w formie oświadczenia, w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, może być prowadzone nauczanie religii.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

Terminy przerw w pracy punktu.

 

1. Rok szkolny w Punkcie trwa od 1 września danego roku i kończy
z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2. Punkt jest otwarty cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw świątecznych, ferii zimowych, letni oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

ROZDZIAŁ X

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie.

 

1. Nauczyciele współdziałają z rodziną dziecka(prawnymi opiekunami) poprzez:

a) wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci,

b) udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w Punkcie,

c) udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,

d) rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka,

e) zgłaszanie dyrektorowi potrzeb w zakresie organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

f) korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,

g) prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi,

h) udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze,

2. Nauczyciele mają za zadanie:

a) traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,

b) dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu i poza budynkiem punktu przedszkolnego,

c) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnie z wymaganiami przyjętych programów wychowania przedszkolnego,

d) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

e) współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego
i podręczników,

f) systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

g) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie,

h) udzielanie rodzicom i opiekunom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomaganie ich w działalności wychowawczej,

 

 

ROZDZIAŁ XI

Punkt udziela dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej.

 

1. W Punkcie mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu udzielania pomocy nauczycielowi w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i logopedycznej.

2. Punkt współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną lub zdrowotną.

 

 

ROZDZIAŁ XII

Dokumentacja przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej.

 

1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej w Punkcie w danym roku szkolnym dokumentowana jest w dzienniku zajęć Punktu.

2. W dzienniku zajęć wpisuje  nazwisko i imiona dziecka, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania.

3. W dzienniku odnotowuje się obecności dzieci na zajęciach.

4. nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć Punktu przeprowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym dniu .

 

 

ROZDZIAŁ XIII

Sposób pozyskiwania środków  finansowych na działalność

 

1. Środki finansowe na działalność Punktu pochodzą  z :

 - dotacji z budżetu gminy,

- pozyskiwanych środków w ramach projektów,

- darowizn sponsorów na rzecz Punktu

- dobrowolnych wpłat rodziców/ opiekunów dzieci uczęszczających do Punktu.

- środków przeznaczonych na działalność Punktu przez Organ Prowadzący

 

2. Do prowadzenia Punktu nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej.

3. Prowadzenie Punktu ma charakter prowadzenia działalności oświatowo- wychowawczej.

 

ROZDZIAŁ XIV

Postanowienia końcowe

 

  1. 1.   Punkt prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. 2.   Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Punktu określają odrębne przepisy.
  3. 3.   Organizacja Wychowania Przedszkolnego Punktu obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Punktu, nauczycieli, rodziców/opiekunów, pracowników obsługi.
  4. 4.   Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego wchodzi w życie z dniem 01 września 2014 r.

 

 

Projekt przyjęty Uchwałą Zarządu Nr3/2014 z dnia 28.08.2014 r.

Strona psppokrzywianka.superszkolna.pl została sfinansowana w ramach projektu "Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.