"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II::"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei". Jan Paweł II

Program profilaktyczny

Program profilaktyki

Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance

 

Program ten ma charakter otwarty, będzie mógł być

poddawany modyfikacjom i unowocześnieniom.

 

Profilaktyka

to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczania i likwidowania czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia.

 

SPIS TREŚCI

 

I.  PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 
     W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

II.  WSTĘP

III.  ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

IV.  CELE PROGRAMU

V.   PRZEBIEG REALIZACJI

       1. Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej.

       2. Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych.

       3. Zadania profilaktyczne szkoły.

       4. Zadania profilaktyczne rodziców. 

VI.    FORMY REALIZACJI

VII.  SPODZIEWANE EFEKTY

VIII. UCZESTNICY PROGRAMU

IX.     PARTNERZY W REALIZACJI PROGRAMU

X.      EWALUACJA

XI.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

I.   PODSTAWA PRAWNA DO WPROWADZENIA DZIAŁAŃ

 PROFILAKTYCZNYCH W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI.

     1.   Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art. 72.

2.   Konwencja o Prawach Dziecka - art..3, art. 19, art. 33. 

3.   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

4.  Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej zapobiegającej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniom. 

5.  Rozporządzenie MENiS z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Z 2012r., poz. 977). 

6.  Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002 r., poz.96). 

7.  Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 121 z 2002 r., poz. 1037). 

8.   Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

9.   Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

10. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. 

    II.   WSTĘP 

         Przedstawiony program profilaktyki ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji i używek, kształtowanie umiejętności życiowych, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole. Wskazuje na budowanie porozumienia szkoła – dom – środowisko, ich wspólnej aktywności wychowawczej i partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych przeciw agresji dziecięcej i uzależnieniom.

Poniższy program profilaktyczny:

·  uzupełnia program wychowawczy szkoły; 

·  odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie i środowisku; 

·  formy i sposoby działań zakresu profilaktyki pierwszorzędowej dostosowane są do wieku uczniów; 

·  zawiera jasno określone zasady i formy współpracy wychowawczej z rodzicami; 

·  zawiera cele i założenia programu wychowania do życia w rodzinie. 

 

III.   ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI.

·  aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń;  

·  rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.; 

·  podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez samorząd uczniowski, współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych; 

·  uczulanie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych; 

·  włączanie w miarę możliwości rodziców do realizacji zadań wychowawczych; 

·  udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym; 

·  stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

·  dalsze monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie niekorzystnym zachowaniom. 

           

          W wyniku poczynionych obserwacji oraz wywiadu wśród nauczycieli, uczniów wyodrębniono grupę zachowań niepożądanych, którymi należy się zająć w pierwszej kolejności konstruując szkolny program profilaktyki. Do zachowań tych należą: 

- agresja wśród uczniów,

- niewłaściwe zachowania uczniów oczekujących na przyjazd autobusu,

- niebezpieczne zachowania na drodze uczniów dochodzących do szkoły,

- kontynuowanie zajęć w ramach ppp  zajęcia rozwijające zainteresowania i wyrównujące braki edukacyjne )

IV.  CELE PROGRAMU:

1. Wspomaganie wszechstronnego harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:

- Umiejętne nawiązywanie i utrzymywanie poprawnych kontaktów z innymi uczniami  i dorosłymi.

- Umiejętne działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (radzenie sobie  w sytuacjach trudnych).

- Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

- Kształtowanie technik asertywności – umiejętności mówienia „nie”.

- Integracja działań profilaktycznych prowadzonych przez różnych wykonawców w naszym środowisku.

2. Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju (chronienie przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia).

-  Tworzenie pozytywnych więzi między uczniami, uczniami – nauczycielem,  nauczycielem – rodzicami, rodzicami – dzieckiem. 

-  Kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do innych ludzi  i za swoje czyny.

 - Ukazanie zgubnej roli używek, agresji przejawiającej się w grupach rówieśniczych.

-  Wspomaganie zdrowia fizycznego poprzez zachęcanie do aktywności fizycznej. 

-  Wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra i zła. 

-  Ukazanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni (wskazanie pożądanych wzorców zachowań). 

-  Budowanie porozumienia (szkoła – dom – środowisko), wspólnej aktywności i partnerstwa  w wychowaniu uczniów. 

-  Zwiększenie świadomości społecznej o zagrożeniach patologiami oraz możliwościach  uzyskania pomocy. 

- Pomoc rodzicom w zdobywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności wychowawczych (pedagogizacja rodziców).

- Kształtowanie bezpiecznych zachowań uczniów w ruchu drogowym, zapobieganie wypadkom. 

- Promocja szkoły. 

 

   V.   PRZEBIEG REALIZACJI (Załącznik nr 1)

1. Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej.

Do zadań profilaktycznych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance zaliczyć należy przede wszystkim: 

· informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły; 

· obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji; 

· wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętność  odmawiania i negocjacji; 

· dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

 

2. Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych. 

· pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych – uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawca, dyrektor szkoły, inny zaprzyjaźniony nauczyciel; 

· podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów - godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.); 

· współpraca z rodziną - inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, wywiadówki profilaktyczne; 

· realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, rozwijania umiejętności interpersonalnych; 

· organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce; 

· kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości estetykę klasy, szkoły i otoczenia; 

· systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci; 

· pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości. 

3. Zadania profilaktyczne szkoły.

· pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

· wprowadzanie gotowych programów profilaktycznych typu: “Bez agresji”, itp.; 

· organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, pedagoga

· pedagogizacja rodziców. 

4. Zadania profilaktyczne rodziców.

· każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny; 

· w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom rodzice utrzymują regularny kontakt  z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby Dyrektorem Szkoły 

· rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych; 

· rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów. 

 VI.   FORMY REALIZACJI.

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach: 

·zajęć godziny z wychowawcą klasy; 

·zajęć wychowania do życia w rodzinie; 

·zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

·okazjonalnych spotkań z rodzicami uczniów w szkole;

·w ramach edukacji pedagogicznej (pedagogizacja rodziców); 

·imprez organizowanych na terenie szkoły np. „Wigilii”, „Choinki” itp.; 

·imprez charytatywnych np. „Góra grosza”, ”Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. 

Formy pracy:

·oddziaływanie werbalne (rozmowy, pogadanki); 

·dyskusje tematyczne (dzielenie się doświadczeniami), wskazanie postaw (wzorców) pozytywnych 

·zajęcia grupowe, zespołowe. 

  VII.   SPODZIEWANE EFEKTY.

  • zmniejszenie zjawiska agresji w szkole; 
  • zapobieganie, reagowanie i ochrona uczniów poprzez naukę przed działaniami niepożądanymi; 
  • integracja zespołu klasowego; 
  • poprawa samopoczucia uczniów klasie, szkole i środowisku pozaszkolnym; 
  • umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z agresją i uzależnieniami; 
  • umiejętne wykorzystanie czasu wolnego poprzez sensowny i właściwy wybór działań  i zachowań pozytywnych;
  • wzrost bezpieczeństwa uczniów na drodze
  • kształtowanie poprawnych relacji między uczniami, praca zarówno liderami, jak również z uczniami, którzy wycofują się i zamykają w sobie; 
  • wzbudzenie świadomej odpowiedzialności rodziców za proces wychowania dzieci. 

VIII.   UCZESTNICY PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO.

Szkolny program profilaktyczny obejmuje swymi działaniami wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance, a także ze względu na złożoność problematyki i potrzeby środowiska lokalnego również i ich rodziców. 

 

IX.   PARTNERZY W REALIZACJI PROGRAMU.

W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego Szkoła Podstawowa 
w w Pokrzywiance utrzymywać będzie stały kontakt z instytucjami działającymi na terenie gminy.

Do instytucji tych zaliczyć należy: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

    a.   pomoc w ramach dożywiania dzieci, 

    b.   zasięganie opinii na temat warunków bytowych uczniów z rodzin najuboższych. 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie: 

    a.   poradnictwo i orzecznictwo psychologiczno-pedagogiczne. 

4. Parafia Rzymsko-Katolicka w Grzegorzowicach: 

    a.   udział w imprezach organizowanych przez szkołę. 

5. GOK w Rudkach

   a. udział w konkursach, warsztatach i przeglądach.

6. Koło Łowieckie „Góra Chełmowa”

   a. dokarmianie zwierząt

   b. współorganizacja obchodów Dnia Dziecka

7. KGW „Modrzewianki”

   a. pomoc w organizacji imprez szkolnych.

8. Ośrodek Zdrowia w Rudkach

   a. objęcie opieką medyczną uczniów.

X.   EWALUACJA

Szkolny Program Profilaktyki będzie poddawany następującej ocenie poprzez:

1. Badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli i rodziców /wg potrzeb/. 

2. Nadzór Dyrektora Szkoły Podstawowej w w Pokrzywiance /wg potrzeb/. 

3. Wywiad, obserwację, rozmowę /wg potrzeb/.

4. Diagnozę wybranych obszarów /wg potrzeb/. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wnioski z ewaluacji będą przedstawione Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski. 

 

Program profilaktyki zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2014 został zatwierdzony do realizacji w roku szkolnym 2014/2015 Uchwałą Nr 2/2014/2015 Rady Rodziców
 z dnia 29 września 2014 r.

 

 

 

Strona psppokrzywianka.superszkolna.pl została sfinansowana w ramach projektu "Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.