"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II::"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei". Jan Paweł II

Program wychowawczy

 

Program wychowawczy

Szkoły Podstawowej

w Pokrzywiance


W trosce o wszechstronny rozwój osobowy ucznia, który jest najbardziej ogólnym celem procesu wychowania, w trosce o to, by dziecko znajdowało
w rodzinie i szkole środowisko rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, duchowym, moralnym, estetycznym oraz zdrowotnym, rozwijało w sobie dociekliwość poznawczą poszukując prawdy, dobra i piękna
w świecie, by zyskiwało przekonanie o życiowej użyteczności edukacji szkolnej pierwszego i drugiego etapu, by uczyło się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywało się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotyzmu, ustanawia się niniejszy program wychowawczy szkoły.

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

 

§ 1

         Ilekroć w niniejszym programie wychowawczym jest mowa o:       

1)    Szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową w Pokrzywiance,

 

2)    rodzicach – należy przez to rozumieć oboje rodziców, jedno z rodziców, jak również prawnie ustanowionych opiekunów dzieci realizujących obowiązek w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance,

3)    nauczycielu-należy przez to rozumieć pracownika dydaktycznego związanego stosunkiem pracy ze Szkołą Podstawowa w Pokrzywiance,

4)    dziecku bądź uczniu – należy przez to rozumieć dziecko w wieku obowiązku szkolnego realizujące ten obowiązek w Szkole Podstawowej w Pokrzywiance,,

5)    Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance,

6)    Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance,,

7)    organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Pokrzywiance.

§ 2

Uznaje się, że pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają rodzice.

§ 3

Nauczyciele wspierają rodziców w dziele wychowania. Uznaje się zatem, że kierunki działań wychowawczych szkoły nie mogą być sprzeczne z wolą rodziców, a nauczyciele nie ponoszą całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności za efekty wychowania.

§ 4

Uznaje się, że zarówno rodzice jak i szkoła w działaniach wychowawczych uznają nawzajem własne oczekiwania i oczekiwania dziecka.

§ 5

Program wychowawczy szkoły jest uchwalany przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 6

Uznaje się, że wychowanie stanowi jeden z podstawowych wymiarów pracy każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole i opiera się na indywidualnych reakcjach nauczyciel – uczeń, nie zaś na oddziaływaniach szkoły jako instytucji.

Nauczyciele szkoły zatem:

1)    wyzbywają się wszelkiego postępowania nagannego,

2)    obdarzają zaufaniem i otaczają życzliwością każdego ucznia, w szczególności na progu jego kariery szkolnej,

3)    stawiają jasno sformułowane wymagania i będą je stanowczo egzekwować, unikając jednakże atmosfery ślepej i bezdusznej dyscypliny,

§ 7

Uznaje się, że w pierwszym i drugim etapie edukacji nauczyciele dostosują przekazywanie wiedzy, kształtowanie  umiejętności i postaw do naturalnej dla wieku dziecka aktywności, umożliwią poznanie świata w jego jedności i złożoności, będą wspomagać samodzielność uczenia się, inspirować do wyrażania własnych myśli
i przeżyć, rozbudzać ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej nauki na miarę możliwości rozwojowych dziecka, zakładając jednocześnie, że dokonywane postępy mogą mieć różne indywidualne tempo.

Rozdział II

Wartości wychowawcze.

§ 8

 1. Uznaje się, że rodzice i nauczyciele zgodnie dążą do ukształtowania
  w dzieciach pożądanych cech osobowych, które w sposób trwały powinny być osiągnięte na końcu każdego z etapów edukacyjnych.
 2. Ustala się następujący rejestr cech pożądanych:

1)    samodzielność i zaradność

2)    odpowiedzialność i obowiązkowość

3)    prawość i prawdomówność

4)    takt i poszanowanie innych

5)    krytycyzm wobec siebie i innych,

 1. Rejestr cech pożądanych może być powiększony.
 2. Nabywanie cech pożądanych jest procesem odbywającym się w trakcie wszelkich działań dydaktycznych, pozalekcyjnych szkoły, działań wychowawczych szkoły, rodziców  a także całokształcie działalności społecznej rodziców, nauczycieli i uczniów.

§ 9

W trakcie procesu nabywania cech pożądanych, o których mowa w § 8 ust 4, dokonuje się okresowej oceny postępów dziecka w tym zakresie w związku z ustaleniem ocen śródrocznych i rocznych z wszystkich zajęć edukacyjnych, a w szczególności oceny z zachowania.

§ 10

 1. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie ma wymiar poszerzony
  o organizowanie Dnia Niepodległości /11.XI./, opiekę nad miejscami pamięci narodowej, organizowaniem uroczystości o wydźwięku patriotycznym.
 2. Wychowanie w duchu umiłowania ziemi świętokrzyskiej poprzez kultywowanie tradycji i obyczajów regionalnych.

§ 11

 1. W programie wychowawczym szkoły istotną wartością wychowawczą jest  edukacja ekologiczna ze względu na położenie szkoły w regionie świętokrzyskim.
 2. Wychowanie ekologiczne jest realizowane we współpracy z pracownikami miejscowych leśnictw oraz Koła Łowieckiego „ Góra Chełmowa

 

§ 12

 1. W programie wychowawczym szkoły jest realizowana edukacja prozdrowotna i zdrowotna wynikająca z zadań szkół promujących zdrowie.
 2. Wychowanie prozdrowotne jest realizowane przy współpracy miejscowej służby zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Słupi i innymi instytucjami.

 

Rozdział III

Szczegółowe zadania szkoły
jako środowiska wychowawczego w pierwszym etapie edukacyjnym – klasy I - III 

Cele i efekty działań wychowawczych

Sposób realizacji

1. Miejsce dziecka w grupie rówieśniczej i nauka działania
w grupie:

 • poczucie przynależności do danej klasy,
 • wyrażanie potrzeb działania w grupie rówieśniczej,
 • współtworzenie
  i respektowanie norm grupowych,
 • współodpowiedzialność za działania grupy.

 

 • wybór samorządu klasowego,
 • zabawy integrujące zespół klasowy,
 • organizowanie imprez szkolnych i klasowych (ślubowanie klas pierwszych, klasowe ognisko, zabawa andrzejkowa, Mikołajki, Wigilia, Choinka Noworoczna, Powitanie Wiosny)
  i uroczystości klasowych oraz wycieczek turystyczno — krajoznawczych po najbliższej okolicy.

2. Poznawanie
i przestrzeganie norm dobrego zachowania w środowisku szkolnym
i rodzinnym:

 • okazywanie w słowach, działania szacunku wobec dorosłych, rówieśników
  i młodszych,
 • nawykowe stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • znajomość i stosowanie obowiązujących zasad korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły
 • przestrzeganie Regulaminu Szkoły odnośnie stroju galowego i schludnego wyglądu

 

 • podejmowanie tematyki na zajęciach integracyjnych poprzez opowiadania, scenki rodzajowe, dramę, rozmowę nauczającą,
 • zapoznanie uczniów i rodziców
  z Regulaminem Szkoły
  i konsekwencjami nieprzestrzegania jego wytycznych,
 • przybliżanie dzieciom tematyki związanej z korzystaniem z telefonów komórkowych poprzez zajęcia plastyczne, techniczne.

 

3. Kształcenie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych:

 • znajomość i rozumienie pojęć stosowane do wieku: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność,
 • świadomość własnych praw, instancji, do których można zwrócić się o pomoc,
 • dostrzeganie różnic między ludźmi i ich akceptowanie,
 • rozróżnianie dobra i zła
  i odpowiednie reagowanie,
 • umiejętność odmawiania
  w dopuszczalnych społecznie formach.
 • umiejętność właściwego zachowania na drodze oraz podczas zagrożeń atmosferycznych

 

 

 

 

 • zapoznanie z dokumentami szkoły: statusem regulaminem ucznia, regulaminem oceniania i klasyfikowania, wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania  i innymi,
 • podejmowanie tematyki poprzez stosowanie scenek sytuacyjnych, dramy, rozmów nauczających, prac plastycznych, innych,
 • ćwiczenia asertywności.
 • podejmowanie tematyki poprzez stosowanie scenek sytuacyjnych, dramy, rozmów nauczających, prac plastycznych, innych,

 

 

4. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

 • zapoznanie z symbolami narodowymi(flaga, godło, hymn),
 • wprowadzenie pojęć: ojczyzna, państwo, stolica , Europa,
 • zapoznanie z elementami historii Polski,
 • omówienie początków państwa polskiego, dawnych stolic i legend,
 • wskazanie lokalizacji szkoły, nauka nazwy i adresu,
 • poznanie ważniejszych urzędów w gminie.

 

 • podejmowanie tematyki podczas zajęć edukacyjnych,
 • udział w apelach i uroczystościach o charakterze patriotycznym,
 • pogadanki na godzinach z wychowawcami,
 • śpiwanie hymnu podczas uroczystości,
 • zwiedzanie miejsc pamięci narodowej w najbliższej okolicy,
 • wycieczki do muzeum,
 • filmy, literatura
 • zainteresowanie kulturą i tradycjami regionu Gór Świętokrzyskich,
 • rozwijanie postaw patriotycznych poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu,
 • budzenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i społeczności szkolnej.
 1. Edukacja regionalna i dziedzictwo kulturowe.

 

 • pogadanki o tradycjach i kulturze regionu,
 • udział w warsztatach bożonarodzeniowych,

uczestnictwo w konkursach i przeglądach twórczości,

 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudkach,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • uwrażliwianie o  dbałość i czystość języka polskiego,
 • wdrażanie do korzystanie z biblioteki, kina, muzeum itp.
 1. Wychowanie kulturalne.

 

 • zajęcia w szkolnej bibliotece,
 • udział  w konkursach w ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka Polskiego,
 • wyjazdy do kina, teatru, muzeum
 • wdrażanie do dbałości o higienę własnego ciała,
 • nauka umiejętnego planowania rozkładu dnia,
 • ukazanie znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia,
 • wprowadzenia zasad bezpieczeństwa w szkole i podczas dojazdu do szkoły,
 1. Wychowanie prozdrowotne.

 

 • zajęcia edukacyjne o tematyce zdrowotnej,
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 • spotkanie z pielęgniarką,
 • badania bilansowe i szczotkowanie zębów,
 • zajęcia ruchowe podczas lekcji wychowania fizycznego,
 • gry i zabawy podczas przerw,
 • dobór wysokości stolików i krzeseł do wzrostu dziecka,
 • udział w konkursach o tematyce zdrowotnej.
 • wprowadzenie pojęć związanych z ekologią i środowiskiem naturalnym,
 • ukazanie wpływu działalności człowieka na środowisko,
 • wskazanie potrzeby i sposobów ochrony środowiska,
 • poznanie obszaru prawnie chronionego: rezerwat i park,
 • zapobieganie pożarom – szkodliwość wypalania traw dla zwierząt,
 • zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w różnych porach roku,
 1. Wychowanie proekologiczne.

 

 • zajęcia edukacyjne,
 • filmy, książki, pogadanki,
 • udział w akcjach: Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi,
 • zbiórka makulatury i innych surowców wtórnych,
 • wycieczka do Świętokrzyskiego Parku Narodowego  - zajęcia edukacyjne w muzeum,
 • rajd pieszy do rezerwatu „Góra Chełmowa”,
 • współpraca z członkami Koła Łowieckiego „Góra Chełmowa” – dokarmianie zwierząt podczas zimy, 

 

Rozdział IV

Szczegółowe zadania Szkoły jako środowiska wychowawczego w drugim etapie edukacyjnym – klasy IV – VI

 

Cele i efekty działań wychowawczych

Sposób realizacji

 1. Rozwijanie samorządnej działalności uczniów:
 • zrozumienie pojęcia „samorządność” poprzez działanie wszystkich uczniów w klasie i w szkole,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za sprawy klasy
  i szkoły,
 • ustalenie obowiązków uczniów,
   w tym związanych ze sposobem korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły, a także sankcji w przypadku ich nieprzestrzegania,
 • przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole na zajęciach i w czasie przerw, podczas wycieczek oraz w autobusie szkolnym

 

 

 • wybór samorządu klasowego i szkolnego,
 • opracowanie planu SU,
 • współudział Rady SU w tworzeniu i wdrażaniu dokumentów regulujących życie szkoły,
 • wypracowanie i stosowanie procedury odwoławczej w wypadku naruszenia praw i obowiązków ucznia,
 • współudział uczniów w organizacji i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
 • realizacja tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 • konsekwentne egzekwowanie stosowania się do reguł obowiązujących w szkole.

 

 

 

 

 1. Kształcenie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami
  i dorosłymi:
 • poznanie i stosowanie w praktyce zasad aktywnego słuchania,
 • opanowanie umiejętności jasnego
  i konstruktywnego formułowania własnych wypowiedzi,
 • opanowanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania swoich próśb, oczekiwań i sądów,
 • opanowanie umiejętności rozumienia uczuć innych.

 

 

 

 • ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, parafraza,
 • trening asertywności na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 • ćwiczenie empatii, aranżowanie sytuacji problemowych.
 1. Poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz praca nad nimi:
 • nabycie umiejętności obiektywnej oceny własnego postępowania,
 • nabycie świadomości własnych wad i zalet,
 • akceptacja siebie,
 • dostrzeganie wpływu innych na kształtowanie osobowości,
 • wykształcenie postawy krytycyzmu wobec wzorców propagowanych w środkach masowego przekazu.

 

 • podkreślanie mocnych i słabych stron przez nauczyciela wychowawcę i nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
 • stosowanie aktywnych metod na godzinach do dyspozycji wychowawcy, mających na celu „poznanie” samego siebie,
 • trening asertywności,
 • uwzględnienie w tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy problemu masmediów.

 

 1. Wdrażanie do planowania własnych działań i przewidywania ich skutków:
 • zrozumienie potrzeby wyznaczania sobie celów i dążenie do ich osiągnięcia,
 • ukazanie możliwości realizowania się w różnych zawodach,
 • planowanie własnej przyszłości, kariery zawodowej,
 • nabycie umiejętności dokonania samokontroli i samooceny.

 

 • podejmowanie tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami niektórych zawodów, p. z policjantem, lekarzem, stomatologiem, leśnikiem, urzędnikiem, itp.

5. Kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych.

 • udział w  konkursach i akcjach ekologicznych, p. „Sprzątanie świata”,
 • organizowanie Szkolnego Tygodnia Ekologicznego,
 • organizowanie Dnia Sportu,
 • organizowanie wycieczek krajoznawczych,
 • spotkanie z pielęgniarką szkolną (badania bilansowe, sprawdzanie czystości, pogadanki na temat higieny osobistej)

6. Kultywowanie tradycji i kultury świętokrzyskiej:

 • dostrzeganie własnych „korzeni” i „swojego miejsca” na Ziemi,
 • poznanie elementów historii i kultury najbliższego środowiska,
 • budzenie szacunku do symboli regionalnych, postaci związanych z historią regionu i jego współczesnym życiem.

 

 

udział w konkursach o tematyce regionalnej,

 •  przygotowanie Jasełek  i warsztatów bożonarodzeniowych,
 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudkach.

7. Ukazanie roli rodziny w życiu człowieka:

 • przekonanie o nadrzędnej roli rodziny w życiu każdego człowieka – funkcje rodziny,
 • wspieranie rodziców w procesie wychowania,
 • poznanie praw i obowiązków dziecka oraz rodziców,
 • uświadomienie konieczności dostosowania swoich potrzeb z możliwościami rodziców,
 • omówienie wpływu atmosfery rodzinnej na funkcjonowanie człowieka.

 

 • Poruszanie tematyki godzin wychowawczych,
 • Realizacja treści ścieżki wychowanie do życia w rodzinie,
 •  Pogadanka, rozmowa nauczająca na zajęciach języka polskiego, historii, przyrody,
 • Wykonanie drzewa genealogicznego.

8. Współdziałanie z rodzicami
w procesie wychowania.

 • Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci,
 • Działalność Rady Rodziców,
 • Spotkania z rodzicami,
 • Udział rodziców w przedstawieniach i uroczystościach szkolnych, p. spotkanie wigilijne, andrzejkowe, obchody Dnia Dziecka Choinka
 1. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie:

1)      kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do własnego kraju,

2)      rozwijanie i okazywanie szacunku dla dobra wspólnego i dokonań przeszłych pokoleń,

3)      budzenie poczucia świadomości obywatelskiej,

4)      wpojenie podstawowych zasad moralnych i obywatelskich,

5)      znajomość historii Polski,

6)      poszanowanie symboli narodowych,

7)      pielęgnowanie tradycji.

 • Podejmowanie tematyki podczas lekcji języka polskiego i historii,
 • organizowanie uroczystości szkolnych o charakterze patriotycznym i narodowym,
 • wizyta w miejscach pamięci narodowej,
 • Dbanie o groby żołnierzy na cmentarzu w Grzegorzowicach,
 • pogadanki podczas godzin z wychowawcami,
 • prezentacja multimedialna w pracowni komputerowej.
 • zajęcia edukacyjne w Ośrodku myśli patriotycznej i Obywatelskie w Kielcach,
 • udział w apelach szkolnych,
 • nauka hymnu

 

 

 1. Wychowanie kulturalne:
 • kształtowanie szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • wdrażanie do dbałości o czystość języka polskiego,
 • przygotowanie do świadomego o odpowiedzialnego korzystania z dóbr kultury i środków komunikacji medialnej,
 • kreowanie postawy człowieka kulturalnego,
 • rozbudzanie zainteresowań   czytelniczych,
 • uświadomienie uczniom wartości kultury,
 • kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru przekazu medialnego.

 

 

 • podejmowanie tematyki podczas lekcji języka polskiego,
 • organizacja obchodów Tygodnia Kultury Języka Polskiego
 • wizyta w kinie, teatrze i muzeum,
 • wdrażanie do stosowania zasad grzecznościowych i norm kulturalnego zachowania,
 • lekcja biblioteczna,
 • pogadanki na godzinach wychowawczych,
 • zajęcia w pracowni komputerowej.

 

Rozdział V

Zadania Szkoły jako środowiska wychowawczego

w przypadku pojawiania się zagrożeń (patologii)

o szczególnym natężeniu 

§ 13

 1. W przypadku pojawienia się w szkole zagrożeń o znacznym zasięgu i znacznym natężeniu cech patologicznych na system działań wychowawczych, o których mowa w rozdziale III i IV mogą nakładać się krótkookresowe bądź średniookresowe programy wychowawcze konstruowane w celu przeciwdziałania określonemu zagrożeniu.
 2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 może wystąpić każdy nauczyciel Szkoły, Dyrektor i Rada Rodziców.
 3. Program, o którym w ust. 1 opracowuje specjalna komisja Rady Pedagogicznej powołana przez Dyrektora.
 4. W pracach komisji mogą uczestniczyć specjaliści z zewnątrz. Ich udział zapewni Dyrektor szkoły na wniosek komisji.
 5. Opracowany program wdraża się uchwałą Rady Pedagogicznej.
 6. Ewaluacji wdrożonego programu dokonuje Rada Pedagogiczna z udziałem Rady Rodziców.
 7. W przypadku braku założonych efektów program może być powtórzony po dokonaniu modyfikacji. 

§ 14

 1. W przypadku kumulowania się negatywnych cech osobowych może być opracowany program oddziaływań wychowawczych indywidualnie dla określonego ucznia.
 2. Z wnioskiem o opracowanie indywidualnego programu oddziaływań wychowawczych występuje wychowawca oddziału.
 3. Indywidualny program oddziaływań wychowawczych opracowuje wychowawca przy udziale rady klasowej.
 4. W indywidualnym programie oddziaływań wychowawczych powinno uwzględnić się opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 5. Ewaluacji indywidualnego programu oddziaływań wychowawczych dokonuje Dyrektor Szkoły.
 6. W przypadku braku oczekiwanych efektów indywidualny program oddziaływań wychowawczych może być powtórzony po wprowadzeniu modyfikacji.
 7. Jeżeli oczekiwanych efektów nie przyniesie powtórzony indywidualny program oddziaływań wychowawczych Dyrektor Szkoły we współpracy z organem prowadzącym  podejmie odpowiednie działania zmierzające do zbadania sytuacji dziecka przez odpowiedni organ. 

Rozdział VI

Motywowanie w systemie oddziaływań
wychowawczych szkoły

 

§ 15

 1. Zasady ustalania oceny zachowania określa Statut szkoły.
 2. Na zakończenie roku szkolnego uczeń może być nagradzany za:

a).  wybitne osiągnięcia w nauce,

b). zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły i innych,

c).  osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną szkoły.

 1. Nagrodami, o których mowa w pkt. 2 są:

a).  pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

b). pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów szkoły,

c).  list pochwalny do rodziców,

d). dyplom uznania,

e).  nagroda rzeczowa.

 1. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić przyznaniu nagrody w innej formie.

Rozdział VII

System nagród i kar w zakresie wypełniania obowiązków

 

 1. Uczeń otrzymuje nagrody za:

 

 •   bardzo dobre wyniki w nauce,
 •   wzorowe i bardzo dobre zachowanie ,
 •   osiągnięcia  w konkursach i zawodach sportowych,
 •    pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
 •   100 % frekwencję,
 •   aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

 

 1. Rodzaje nagród:
 •   pochwała wychowawcy na forum klasy i szkoły,
 •   pochwała wychowawcy wobec rodziców,
 •   pochwała Dyrektora na forum szkoły,
 •   okolicznościowe dyplomy,
 •   nagrody rzeczowe za szczególne osiągnięcia,
 •   listy pochwalne do rodziców,
 •   znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym;
 1. Uczeń otrzymuje karę za:

- akty agresji słownej - w zależności od stopnia użytego wulgaryzmu – nagana wychowawcy wobec ucznia, klasy oraz rodzica, zapis w zeszycie uwag;

- akty agresji fizycznej – w zależności od stopnia wyrządzonej krzywdy - nagana wychowawcy wobec ucznia, klasy oraz rodzica, zapis w zeszycie uwag; nagana Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym wobec społeczności uczniowskiej; zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; powiadomienie policji;

- nieodpowiednie zachowanie się na lekcji – wpis uwagi do zeszytu uwag, nagana wychowawcy, nagana Dyrektora Szkoły, powiadomienie rodziców;

- niezachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przerw –uwaga w zeszycie wychowawcy, wyznaczenie dodatkowego obowiązku, w porozumieniu z rodzicami, dla uczniów stwarzających zagrożenie dla innych podczas przerw;

- akty wandalizmu, niszczenie mienia szkoły – wykonanie dodatkowej pracy na rzecz szkoły, poniesienie kosztów finansowych przez rodziców, na podstawie sporządzonego protokołu strat (protokół spisuje wychowawca i przedstawia Dyrektorowi Szkoły);

- niepodporządkowanie się poleceniom nauczyciela, niewłaściwa postawa ucznia   wobec nauczycieli i pracowników szkoły – nagana wychowawcy, Dyrektora Szkoły; rozmowa z rodzicami;

- naruszenie zasad korzystania z telefonów komórkowych – odebranie aparatu i przekazanie go rodzicom

 1.  Konsekwencją wielokrotnych kar może być obniżenie oceny z zachowania. Uczniowie, którzy otrzymali naganę Dyrektora Szkoły nie mogą otrzymać wyższej niż poprawną oceny z zachowania.
 2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) maja prawo w terminie 7 dni od daty powiadomienia wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od wymierzonej kary – wniosek powinien określać ich oczekiwania, tj. złagodzenie bądź anulowanie zastosowanej kary oraz wskazywać okoliczności uzasadniające odwołanie. Decyzje ostateczną w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

Program wychowawczy zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2014 został zatwierdzony do realizacji w roku szkolnym 2014/2015 Uchwałą Nr12/2014/2015 Rady Rodziców z dnia 29 września 2014 r.

Strona psppokrzywianka.superszkolna.pl została sfinansowana w ramach projektu "Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.