"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II::"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei". Jan Paweł II

Koncepcja Pracy Szkoły

 

 

KONCEPCJA PRACY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W POKRZYWIANCE

NA LATA 2012 -2017

 

 

„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie- naucz

Jeśli nie wie- wytłumacz

Jeśli nie może- pomóż"

                                                          J. Korczak

 

 

Jesteśmy po to, aby:  

 • nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności
 • podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny
 • rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące
 • dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw
 • kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie 
 • obowiązki
 • uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań
 • rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole
 • wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności- inności
 • umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach 
 • życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami
 • kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające
 • wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne

 

WIZJA

  Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie,

przestrzega zasad tolerancji i prawdziwej komunikacji oraz dąży do

dalszego swojego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

                                                   Nasz absolwent:  

1.     Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska,

regionu, kraju i świata.

2.     Prezentuje postawę patriotyczną.

3.     Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych i tolerancyjny.

4.     Wie co to jest system wartości- poszukuje dobra.

5.     Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest dociekliwy, samodzielny  

w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.

6.     Dba o otaczające środowisko, zdrowie własne i innych.

7.     Zna, szanuje i przestrzega zasad samorządności i demokracji.

8.     W szkole czuje się bezpiecznie, dostrzega troskę o zaspokojenie jego potrzeb.

9.    Zna zasady bezpiecznego korzystania z techniki informacyjnych

i multimedialnych, ma świadomość zagrożeń z nich płynących.

 


I OBSZAR: OPIEKA I WYCHOWANIE


Podobszar: Program Wychowawczy i Program Profilaktyki


  Diagnoza stanu:  Działania podejmowane przez nauczycieli, wychowawców, rodziców mają służyć kształtowaniu określonej sylwetki ucznia - absolwenta naszej szkoły. Sylwetkę wychowanka naszej szkoły opisuje w sposób całościowy Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki. Nauczyciele opracowali własne plany wychowawcze oparte na Programie Wychowawczym  i Programie Profilaktyki, dostosowane do możliwości szkoły, priorytetów MEN i potrzeb środowiska rodzinnego uczniów. Programy te  promują wychowanie dziecka, które mając ukształtowane poczucie własnej wartości, jest wrażliwe na dobro, uwierzyło we własne siły, nabyło umiejętności umożliwiające osiąganie w przyszłości wartościowych i trudnych celów życiowych.   Programy uwzględniają treści zawarte w podstawie programowej jak również oczekiwania środowiska rodzinnego. Opisują w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły o charakterze wychowawczym.

Standard:

Szkoła posiada i realizuje szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki, które zawierają cele określone w podstawie programowej, uwzględniające potrzeby środowiska rodzinnego uczniów oraz dostosowane do możliwości szkoły.

 

Wskaźniki:

1.  Program Wychowawczy Szkoły zawiera misję szkoły oraz opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania szkoły o charakterze wychowawczym.

2.  Program Wychowawczy Szkoły uwzględnia treści zawarte   w podstawie programowej jak również oczekiwania środowiska rodzinnego uczniów.

3.  Program Wychowawczy Szkoły dostosowany jest do możliwości szkoły, cała społeczność szkolna współuczestniczy w tworzeniu i realizacji tego programu.

4. Program Profilaktyki zawiera treści i zadania zmierzające do przygotowania uczniów do przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.

 

Kryteria sukcesu:

 

 

 

 

 

1. Cała społeczność szkolna współuczestniczy w tworzeniu i realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.

2. Podejmowane przez społeczność szkolną wielokierunkowe działania skutecznie eliminują ze środowiska szkolnego zagrożenia, patologię społeczną.

3. Większość absolwentów szkoły identyfikuje się z sylwetką wychowanka zaprezentowaną w misji wychowawczej szkoły.

 

 

 

 

Podobszar: Potrzeby opiekuńcze uczniów.

  Diagnoza stanu:  Przeprowadzone badania pozwalają na w miarę wnikliwe rozpoznanie potrzeb opiekuńczych uczniów i w kolejności zapewnienia uczniom wszelkich możliwych form pomocy.

            Działania dotyczą głównie uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Celem działań jest: zapewnienie potrzebującym uczniom dożywiania oraz dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanie współpracy szkoły z instytucjami zainteresowanymi problemami dzieci, opieki, pomocy socjalnej i prawnej, a przede wszystkim środowiskiem rodzinnym ucznia.  

 

Standard:

Szkoła rozpoznaje potrzeby opiekuńcze uczniów i zapewnia im pomoc, której potrzebują.

 

Wskaźniki:

1. Szkoła posiada pełne rozeznanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

2. Szkoła zapewnia wszelkie dostępne jej formy pomocy uczniom  z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

3. Dla dzieci potrzebujących mających specyficzne trudności w nauce szkoła organizuje dodatkowe zajęcia

Kryteria sukcesu:

1. Szkoła posiada pełne rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie opieki i pomocy socjalnej.

2. Uczniowie z rodzin ubogich otrzymują pomoc materialną w formie dożywienia , dofinansowanie  zakupu podręczników,  

Podobszar: Bezpieczeństwo uczniów w szkole. 

Diagnoza stanu: Szkoła posiada tereny, budynki dostosowywane do właściwego przebiegu procesu kształcenia. Szkoła czyni starania, aby warunki uczenia się były atrakcyjne i bezpieczne. W szkole  przewidywana jest poprawa  wyposażenia oraz wykonywanie bieżących remontów. Prowadzone są systematyczne przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem  bezpieczeństwa ich użytkowania.  Opracowywane są regulaminy pomieszczeń. Uczniowie, nauczyciele i rodzice zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły. Opracowywane są harmonogramy i regulaminy dyżurów nauczycieli. W szkole podejmowane są działania mające na celu profilaktykę zaburzeń zachowania. Nauczyciele realizują programy profilaktyczne oraz programy zajęć pozalekcyjnych o charakterze wychowawczym. Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi ją w działaniach wychowawczych. 

 

StaStandard:

                Szkoła dba o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

 

Wskaźniki:  

1. Szkoła zapewnia właściwą opiekę podczas lekcji, przerw i innych zajęć realizowanych poza szkołą.

2.Szkoła podejmuje działania zapobiegające zjawiskom przemocy i agresji.

3.Pomieszczenia szkolne oraz sprzęt odpowiadają wymogom bezpieczeństwa.

 

Kryteria sukcesu:

 

1. Stan techniczny obiektu i wyposażenie gwarantują pełne bezpieczeństwo uczniom.

2. W szkole opracowane są i przestrzegane regulaminy bezpieczeństwa.

3. Co roku  klasy objęte są Programem Wychowawczym i  Profilaktyki. 

II OBSZAR: NAUCZANIE  

Podobszar: Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

Diagnoza stanu: Realizując funkcję dydaktyczną szkoła opiera się na programach nauczania poszczególnych przedmiotów. Każdy nauczyciel wybiera program odpowiadający wymogom prawa szkolnego oraz specyfice środowiska. Dążeniem szkoły stało się, by szkolny zestaw programów nauczania umożliwiał pełną realizację zadań szkoły określanych w podstawie programowej, obejmujący całą działalność dydaktyczną szkoły, z uwzględnieniem wymiaru wychowawczego. Realizacja programów nauczania winna odbywać się rytmicznie w każdym oddziale zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zestaw obowiązujących w szkole programów nauczania podlega corocznej ewaluacji i modyfikacji przez zespół nauczycieli, który go ustalił.

 

Standard:

Szkoła posiada Szkolny Zestaw Programów Nauczania uwzględniający całość podstawy programowej oraz systematycznie realizuje ujęte cele i zadania.

 

Wskaźniki:

1. Dla każdego oddziału istnieje zestaw programów nauczania zatwierdzony do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu MEN.

2. Wybrane przez nauczycieli programy nauczania gwarantują pełną realizację zadań szkoły określonych w podstawie programowej.

3. Wybrane przez nauczycieli programy nauczania skorelowane są z Programem Profilaktycznym i Programem Wychowawczym                                                                                    

4. Realizacja programów nauczania odbywa się rytmicznie w każdym oddziale zgodnie z ustalonym zestawem, który jest modyfikowany w miarę potrzeb i podlega ewaluacji.

 

Kryteria sukcesu:

1. Szkoła posiada zestaw programów nauczania skorelowanych ze sobą  i uwzględniających całość podstawy programowej tzw. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

2. Szkolny Zestaw Programów Nauczania dostosowany jest do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły.

3. Realizacja ścieżek edukacyjnych odbywa się rytmicznie w każdym oddziale drugiego etapu edukacyjnego zgodnie z ustalonym zestawem.

 Podobszar: Wewnątrzszkolny System Oceniania

  Diagnoza stanu: Rada pedagogiczna opracowała Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. WSO podlega ciągłej ewaluacji, tak, by sposoby oceniania były zgodne z zapisem w statucie i uwzględniały wymagania ujęte w odpowiednich aktach prawnych. Nauczyciele zobowiązani zostali do informowania uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Natomiast wychowawcy klas do przekazania informacji o zasadach oceniania zachowania.

 

 

StaStandard:

Szkoła ma opracowany System Szkolnego Oceniania uwzględniający wymagania zapisane w rozporządzeniu MEN z późniejszymi zmianami i stosuje zasady oceniania określone w tym regulaminie.

 

Wskaźniki:

1. W szkole opracowane są szczegółowe zasady oceniania zawierające wymagania edukacyjne dla każdego przedmiotu i realizujące funkcję informacyjną, motywującą oraz wspomagającą.

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów znane są całej społeczności szkolnej - nauczycielom, uczniom, rodzicom.

3. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie uczniów jest zgodne ze skalą i formami przyjętymi w  systemie oceniania.

4. System oceniania podlega monitorowaniu i ewaluacji.

Kryteria sukcesu:

1. Szkoła ma opracowany Wewnątrzszkolny System Oceniania uwzględniający wymagania zapisane w rozporządzeniu MEN i stosuje zasady określone w tym regulaminie.

2. Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice informowani są o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz o zasadach oceniania zachowania.

Podobszar: Doskonalenie nauczycieli

Diagnoza stanu: Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. szczegółowo określa kwalifikacje wymagane od nauczycieli zatrudnionych na dane stanowisko. Warunek taki stawia również Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.

            Dlatego też dążeniem dyrektora,  jest zatrudnianie wykwalifikowanych nauczycieli, inspirowanie i wspomaganie ich rozwoju zawodowego. Nauczyciel uczestniczący w różnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszący swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe jest otwarty na nową myśl pedagogiczną, szybciej odnajduje się w nowych sytuacjach, lepiej radzi sobie  z występującymi w pracy problemami, a zatem w sposób istotny dla dalszego rozwoju szkoły wpływa na jakość jej pracy.

Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska. Przydział przedmiotów nauczania i innych rodzajów prowadzonych zajęć jest zgodny z wyuczonymi specjalnościami wszystkich nauczycieli.

            Planowanie własnego rozwoju zawodowego staje się w szkole normą obowiązującą każdego nauczyciela. Zdobywanie wyższych stopni awansu zawodowego dokonywane jest z uwzględnieniem obowiązujących wymagań i zgodnie z określoną procedurą w tym zakresie.

            W szkole planuje się i prowadzi wewnętrzne doskonalenie nauczycieli uwzględniające jej potrzeby. Nauczyciele zaangażowani są w organizowane przez szkołę doskonalenie. Nowo zatrudnieni nauczyciele uzyskują pomoc i wsparcie merytoryczne. Wszystkie działania szkoły oparte są na wynikach pracy zespołów nauczycieli do tego powołanych lub całej rady pedagogicznej. W szkole istnieje plan doskonalenia  nauczycieli, w którego tworzenie zaangażowani są wszyscy nauczyciele.

            Szkoła stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, w formach dokształcania i doskonalenia zewnętrznego oraz korzystania z doradztwa metodycznego. Doskonalenie zewnętrzne nauczycieli uwzględnia potrzeby szkoły jak również potrzeby rozwoju indywidualnego każdego nauczyciela. Nauczyciele uczestniczą w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego i ubiegają się o kolejne stopnie ich awansu zawodowego.

Standard:

W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Wskaźniki:

1. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe

2. Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia.

3. Nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego

 

Kryteria sukcesu:

1. Każdy nauczyciel przynajmniej raz w roku uczestniczy w wybranej formie doskonalenia zawodowego.

III OBSZAR: WSPÓŁPRACA PODMIOTÓW SZKOŁY 

Podobszar: Właściwości szkoły

Diagnoza stanu: Ważnym elementem i podstawą  właściwego przebiegu procesu wychowania jest przyjazny klimat szkoły. Klimat, w którym relacje między członkami społeczności szkolnej oparte są na uznanych i akceptowanych przez wszystkich normach oraz wartościach społecznych i etycznych. Szkoła, w której panują otwarte stosunki w Radzie Pedagogicznej oraz między nauczycielami i uczniami. Dlatego też nauczyciele jako decydujący czynnik sprzyjający budowaniu przyjaznego klimatu szkoły uznają przyjazną atmosferę w Radzie Pedagogicznej i na płaszczyznach uczniowie - nauczyciele - dyrektor. Dużą wagę przywiązują do przyjaznego traktowania ucznia. Dążą do rozbudzania wśród wychowanków życzliwości i otwartości, wzajemnej akceptacji. Szczególną opieką starają się otoczyć uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo.

W szkole dąży się do sytuacji, w której pracownicy i uczniowie we wzajemnych relacjach przestrzegają postanowień stanowiących o prawach i obowiązkach dziecka i ucznia. Prawa i obowiązki każdego członka społeczności szkolnej powinny być powszechnie znane i akceptowane.

Nauczyciele czynią starania, by uczniowie integrowali się z klasą i akceptowali szkołę. W tym celu organizują różne formy spotkań integracyjnych: wycieczki, dyskoteki, ogniska, wieczorki okolicznościowe, spotkania wigilijne, wspólne przygotowywanie uroczystości szkolnych.

Wychowawca klasy pierwszej pomaga uczniom w adaptacji do nowej sytuacji. Organizuje spotkania rodziców wspólnie przygotowują uroczystość ślubowania klas pierwszych.

Ważnym elementem budowania klimatu szkoły jest kultywowanie tradycji szkolnej. Szkoła dąży do wypracowania tradycji wpływających na pozytywne stosunki międzyludzkie. Organizowane są imprezy o charakterze lokalnym i patriotycznym.

 

Standard:

Relacje interpersonalne w szkole oparte są na poszanowaniu godności, praw i obowiązków wszystkich podmiotów.

 

Wskaźniki:

1. W szkole panują otwarte stosunki w Radzie Pedagogicznej oraz pomiędzy podmiotami społeczności szkolnej.

2. Prawa dziecka i ucznia są znane, akceptowane oraz przestrzegane przez wszystkich.

3. Rodzice uczniów są postrzegani i traktowani jako równoprawni partnerzy szkoły.

Kryteria sukcesu:

1. Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły znają wzajemne prawa i obowiązki, akceptują je i przestrzegają.

2. Każda klasa co najmniej jeden raz w roku szkolnym organizuje klasowe spotkanie integracyjne.

  Podobszar: Współpraca z rodzicami

  Diagnoza stanu: Całokształt pracy szkoły opiera się na partnerskim współdziałaniu z rodzicami. Rodzice biorą udział w różnego rodzaju formach działalności szkoły, wspomagając ją jednocześnie w miarę swoich możliwości.

 Udział rodziców klas młodszych jest znacznie częstszy. Chętnie uczestniczą we wszystkich formach działań: przychodzą na zebrania klasowe, zebrania Rady Rodziców, organizują wycieczki i imprezy dla swoich dzieci, cieszą się, gdy mogą obserwować swoje dzieci podczas szkolnych uroczystości i występów, utrzymują kontakt z wychowawcą.

Wraz z przejściem dziecka na drugi etap kształcenia maleje aktywność rodziców. Przyczyn tego stanu rzeczy można doszukiwać się zarówno w samych rodzicach, którzy uważają, że dziecko staje się samodzielniejsze. Przyczyniać się mogą sami uczniowie, którzy chcą być samodzielni i mniej kontrolowani przez rodziców. Przyczyny można widzieć również w pracy szkoły.

 W klasach starszych zwiększa się liczba nauczycieli, z którymi należy utrzymywać kontakt, aby znać sytuację szkolną dziecka - sytuacja taka ogranicza i pogarsza przepływ informacji. Szkoła staje się miejscem mniej przyjaznym dla dziecka.

 Miejsce znanej klasy, w której można było spotkać panią i dzieci, zajmuje najczęściej szkolny korytarz lub pokój nauczycielski, w którym spędza przerwę jednocześnie co najmniej kilka osób.

Rodzic w szkole postrzegany jest przede wszystkim jako osoba odpowiedzialna za poczynania i postępy swojego dziecka. Nauczycielom zależy na współpracy     z rodzicami, bo warunkuje to efektywność pracy wychowawczej, a często i dydaktycznej. Dlatego nauczyciele zabiegają
o kontakty z rodzicami. Oczekują ich na zebraniach rodzicielskich, na specjalnych dyżurach,  zapraszają do udziału w imprezach i uroczystościach, zwracają się o kontakt indywidualny. Dążą do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na płaszczyźnie szkoła - dom. Udział rodziców na partnerskich zasadach w pracach szkoły stwarza szansę do świadomej akceptacji podejmowanych inicjatyw i gwarantuje ich poparcie w toku realizacji.

W szkole funkcjonuje Rada Rodziców. Wybrani spośród Rad Oddziałowych rodzice angażują się w szkolne wydarzenia i codzienne problemy. Niestety stanowią oni nieliczną grupę.

W interesie szkoły powinno być uświadomienie wszystkim rodzicom roli, jaką mogą i powinni odegrać w życiu szkoły ze wskazaniem wszystkich praw  i obowiązków. Uczestnictwo w procesie decyzyjnym wraz z wynikającymi z niego konsekwencjami sprzyja kształtowaniu poczucia odpowiedzialności.

 

Standard:

Udział rodziców uczniów w życiu szkoły jest znaczący i są oni zaangażowani we wszystkie możliwe obszary jej działalności.

 

Wskaźniki:

1. Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt z nauczycielami  i wychowawcami.

2. Rodzice biorą udział w różnego rodzaju formach działalności szkoły, wspomagając ją jednocześnie w miarę swoich możliwości.

3. W szkole funkcjonuje reprezentacja rodziców, jej udział  w podejmowaniu decyzji dotyczących ważnych problemów szkolnych jest znaczący.

 

Kryteria sukcesu

1. Rodzice utrzymują stały kontakt z nauczycielami i dyrekcją szkoły.

2. Rodzice wspierają ze środków Rady Rodziców wszystkie inicjatywy o dofinansowanie których występuje szkoła.

 

Załączniki do Koncepcji Pracy Szkoły:

 

- Plan Pracy Szkoły

- Szkolny Program Wychowawczy

- Szkolny Program Profilaktyki

 

 

Uchwałą Nr 3/2012/2013 z dnia 07.12.2012 r. Rada Pedagogiczna zatwierdziła Koncepcje Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance na lata 2012-2017

Strona psppokrzywianka.superszkolna.pl została sfinansowana w ramach projektu "Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.