"Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II::"W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei". Jan Paweł II

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POKRZYWIANCE NA LATA 2017-2020

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POKRZYWIANCE
NA LATA 2017-2020

Wstęp

Tworząc koncepcje pracy szkoły należy mieć na uwadze cele, jakie szkoła powinna realizować w zreformowanym systemie oświaty, jej funkcji w środowisku lokalnym oraz kierunku rozwoju na najbliższe lata. Jej kształt i wizerunek muszą wspólnie wypracować wszystkie środowiska nierozerwalne związane ze szkołą.
Szkoła nasza musi być oparta na partnerstwie i dialogu. Wszystkie jej podmioty muszą się z nią utożsamiać, czuć się odpowiedzialnymi za to, co się w niej dzieje. Tylko w takich warunkach można wprowadzać zmiany, które niesie reforma edukacji. Zakłada ona, bowiem przejęcie odpowiedzialności za jej powodzenie przez samą szkołę .

Niniejsza koncepcja pracy szkoły jest zbiorem priorytetów i zadań wynikających  z misji i wizji Szkoły. Ma charakter kroczący i wieloletni. Polega na systematycznym przesuwaniu planu poprzez dodawanie priorytetów na kolejne lata szkolne. Dzięki temu   nie kończy się wraz z realizacją zadania, wiąże planowanie bieżącej pracy z planowaniem rozwoju,  inspiruje do ciągłego myślenia o przyszłości, wymusza systematyczną aktualizację, co sprawia, że plan nie ulega dezaktualizacji, zapewnia płynność w planowaniu oraz umożliwia ukierunkowanie pracy zarówno na efekt, jak i na sam proces tworzenia nowej placówki.

I.Wizja Szkoły.

 1. Wizja oddziału przedszkolnego.

Oddział przedszkolny przyjazny dziecku i jego rodzicom, dające możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, poszanowania godności własnej i innych, zapewniające poczucie bezpieczeństwa, stwarzające warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. To także oddziały, dzięki którym  dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym szkole i w dorosłym życiu. W procesie edukacji wdrażające programy własne oraz adoptowane projekty edukacyjne.

 1. Wizja szkoły podstawowej.

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci
i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość. Szkoła osiąga wysokie wyniki w zakresie nauczania, wychowania i opieki, kształtuje postawy patriotyczne, prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw. Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażuje do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań podejmowanych w ramach wolontariatu.

II.Misja  Szkoły.

Misja oddziałów przedszkolnych

Celem misji jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju, przygotowanie  dzieci do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

Misja szkoły podstawowej

Celem misji jest dostosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności uczniów, służenie społeczności lokalnej. Dążenie do tego, aby Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.

III.Sylwetka absolwenta.

Absolwent oddziału przedszkolnego jest:

(-) otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,

(-) wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,

(-)  odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,

(-) odpowiedzialny za swoje zachowanie,

(-) aktywny, dociekliwy i kreatywny;

zna:

(-) swoje miejsce w świecie ( jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię w języku polskim),

(-) symbole narodowe i je szanuje,

(-) swoje zalety i mocne strony;

umie:

(-) akceptować siebie i innych,

(-) komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,

(-) obcować ze sztuką – teatrem, sztuką, muzyką,

(-) dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

(-) być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska

(-) okazywać pomoc słabszym, niepełnosprawnym.

Absolwent szkoły podstawowej

(-) jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, szkół branżowych I i II stopnia),

(-) posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy  w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,

(-) sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

(-) rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,

(-) posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną,

(-) jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,

(-) potrafi dokonać samooceny,

(-) rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,

(-) dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

(-) charakteryzuje się wrażliwością sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,

(-) potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju,

(-) okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom,

(-) potrafi działać w grupie,

(-) umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,

(-) jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

(-) niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym.

IV.Współpraca z rodzicami.

Współdziałanie z rodzicami jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i szkoły podstawowej. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci i młodzieży, pomaga im
w osiągnięciu sukcesu, daje szansę na ciągłe doskonalenie procesu wychowawczego. Świadome i celowo zorganizowane współdziałanie rodziców i nauczycieli umożliwia osiąganie pożądanych efektów w procesie nauczania i wychowania.

Formy współpracy  z rodzicami

(-) zebrania ogólne z rodzicami,

(-) zebrania grupowe,

(-) kontakty indywidualne ( także telefoniczne i mailowe),

(-) spotkania okolicznościowe,

(-) organizacja dni/zajęć otwartych dla rodziców

(-) uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych i szkolnych, festynach, piknikach,

(-) sprawowanie opieki podczas wycieczek i imprez,

(-) udział w tworzeniu dokumentów przedszkolnych i szkolnych,

(-) prelekcje, pogadanki,

(-) tablice informacyjne dla rodziców,

(-) strona internetowa Szkoły,

(-) włączanie rodziców do organizacji przedszkolnych i szkolnych imprez,

(-) angażowanie rodziców w pracę na rzecz Szkoły.

V. Plan działań  Szkoły.

 1. Działalność dydaktyczna.

Zakładane cele:

(-) rytmiczność realizacji podstawy programowej (wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego),

(-) umożliwienie dostępu do różnych zajęć dodatkowych,

(-) wzmocnienie aktywności uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych,

(-) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i przygotowanie ich do konkursów przedmiotowych,

(-) wspieranie ucznia niepełnosprawnego oraz z problemami dydaktycznymi,

(-) systematyczne badanie efektów kształcenia, osiągnięć edukacyjnych uczniów,

(-) zapoznanie uczniów z zasadami egzaminu zewnętrznego,

(-) analizowanie wyników egzaminu zewnętrznego,

(-) podniesie efektywności kształcenia.

Wskaźniki sukcesu:

(-) w zajęciach dodatkowych uczestniczy wysoki wskaźnik przedszkolaków/uczniów,

(-) o Szkole  mówi się pozytywnie w kontekście jego działalności dydaktyczno-wychowawczej,

(-) uczniowie samodzielnie realizują projekty edukacyjne,

(-) wyniki analizy testów próbnych, sprawdzianów diagnozujących, podsumowujących oraz egzaminu zewnętrznego wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności uczniów.

 

Zadania do realizacji:

(-) monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,
(-) zwiększenie liczby zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej,

(-) zapewnienie większego dostępu do TIK nauczycielom wychowania przedszkolnego, nauczycielom, uczniom ,

(-) analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania,

(-) dostosowanie treści programowych i sposobu ich realizacji do możliwości uczniów,

(-) rozwijanie inicjatyw w kierunku:

 • zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy,
 • indywidualizacji procesu nauczania i wymagań wobec uczniów,
 • zachęcania do udziału w konkursach i zawodach,
 • promocji osiągnięć uczniów ( gazetka szkolna, strona internetowa Szkoły, podczas zebrań z rodzicami),

(-) diagnozowanie kompetencji dzieci sześcioletnich oraz uczniów  za pomocą testów własnych lub przygotowany przez różne instytucje oświatowe:

 • w klasach I-III szkoły podstawowej,
 • w klasach IV-VIII szkoły podstawowej,

 (-) współpraca z CKE i OKE oraz ośrodkami doskonalenia zawodowego.

 1. Działalność wychowawczo – opiekuńcza.

Zakładane cele:

(-) udzielanie wsparcia rodzicom w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży,

(-) propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych,

(-) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

(-) kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,

(-) respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości,

(-) eliminowanie przejawów agresji, przemocy i demoralizacji,

(-) pogłębianie współpracy z rodzicami.

Wskaźniki sukcesu:

(-) uczniowie i ich rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów,

(-) w Szkole powstają i są realizowane inicjatywy promujące zdrowy tryb życia,

(-) uczniowie planują i wybierają kierunek dalszego kształcenia, uwzględniając swoje predyspozycje, ambicje i  potrzeby rynku pracy,

(-) uczniowie angażują się w różnorodne akcje społeczne, np. WOŚP, Góra Grosza, zbiórka żywności, pomoc hospicjum, zbiórka makulatury, zbiórka plastikowych nakrętek, zużytych baterii itp.,

(-) uczniowie, rodzice i nauczyciele postrzegają Szkołę i jej otoczenie jako miejsce bezpieczne
i sprzyjające nauce,

Zadania do realizacji:

(-) ewaluacja Programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły,

(-) organizowanie i przeprowadzanie spotkań, prelekcji związanych z problematyką wychowawczą,

(-) diagnoza sytuacji wychowawczej nowych uczniów,

(-) organizacja wycieczek, wyjazdów o charakterze rekreacyjno – sportowym,

(-) angażowanie uczniów w akcje, projekty i konkursy o tematyce proekologicznej,

(-) prowadzenie zajęć związanych z preorientacją zawodową w szkole podstawowej,

(-) zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych, wolontariacie i projektach edukacyjnych,

(-) uczenie szacunku wobec symboli państwowych i religijnych,

(-) ścisły monitoring realizacji przez dzieci obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego,

(-) wypracowanie  porozumieniu z rodzicami procedur reagowania w przypadkach łamania przez uczniów postanowień Statutu Szkoły,

(-) stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze (Policja, straż pożarna, gminnym ośrodek pomocy społecznej, parafią itp.), a także poszerzanie tej współpracy o nowe formy.

 1. 3.     Baza Szkoły.

Zakładane cele (związane są z możliwościami finansowymi Szkoły i organu prowadzącego):

(-) utrzymanie budynku Szkoły w odpowiednim stanie technicznym,

(-) dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia,

(-) doposażenie pozostałych sal w tablice interaktywne,

(-) zakup sprzętu sportowego ( zgodnie ze zdiagnozowanymi  potrzebami),

(-) wzbogacenie wyposażenia Szkoły o nowy sprzęt komputerowy i infrastrukturę dydaktyczną,

(-) stworzenie ogrodu przedszkolnego, „zielonego boiska” uczniów klas I-III.
Wskaźniki sukcesu:

(-) budynek szkolny zapewnia przebywającym w nim osobom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,

(-) Szkoła jest wyposażona w nowoczesne urządzenia i środki dydaktyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz księgozbiór zgodny z potrzebami uczniów i nauczycieli.

Zadania prowadzące do poprawy bazy szkolnej:

(-) racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi,

(-) przeprowadzenie remontów bieżących w obrębie budynku Szkoły,

(-) unowocześnienie sprzętu komputerowego ( wymiana starych jednostek w pracowni
     komputerowej) ,

(-) uzupełnienie wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne, z uwzględnieniem sprzętu multimedialnego i oprogramowania,

(-) systematyczne uzupełnianie księgozbioru biblioteki Szkoły,

(-) zakup sprzętu sportowego,

(-) systematyczna wymiana sprzętu szkolnego

(-) doposażenie sali przedszkolnej,

(-) zakup szafek odzieżowych dla wszystkich uczniów,

(-) komputer w każdej Sali z szybkim łączem internetowym,

(-) renowacja podłóg:  małej sali gimnastycznej, sal lekcyjnych

 (-) pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych.

 

 1. 4.     Funkcjonowanie Szkoły  w środowisku lokalnym.

Zakładane cele:

(-) działania promujące Szkołę w środowisku lokalnym,

(-) wykorzystanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju,

(-) współpraca z samorządem terytorialnym,

(-) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym,

(-) promowanie w środowisku potrzeby uczenia się,

(-) rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności Szkoły.

 

Wskaźniki sukcesu:

(-) kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku,

(-) czynne włączanie się w akcje, projekty, programy, inicjatywy ogólnokrajowe, np. Sprzątanie świata, Całą Polska Czyta Dzieciom, Szkoła Promująca Zdrowie, WOŚP, Góra Grosza i itp.,

(-) organizacja zajęć otwartych dla uczniów  i rodziców,

(-) aktywna współpraca z rodzicami: współudział w podejmowaniu decyzji, zasięganie opinii
w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.,

(-) aktualizacja strony internetowej Szkoły – sukcesy, wydarzenia szkolne,

(-) dokumentowanie pracy  Szkoły na stronie internetowej,

(-) organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych, np. pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Jasełka, zabawa karnawałowa, Piknik rodzinny, ślubowanie klas pierwszych, przegląd kolęd i pastorałek, Dzień Wiosny oraz akademii środowiskowych z okazji świat, np. odzyskania przez Polskę niepodległości, Dnia Edukacji Narodowej i innych,

(-) dbanie o właściwy przepływ informacji  pomiędzy nauczycielami i rodzicami,

(-) monitorowanie postrzegania Szkoły  w środowisku lokalnym, np. monitorowanie wyników rekrutacji, badanie ankietowe opinii rodziców i uczniów.

 1. Organizacja i zarządzanie Szkołą.

Zakładane cele:

(-) aktualizacja prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym systemem prawnym,

(-) planowanie działań przez Radę Pedagogiczną,

(-) prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli,

(-) opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru dyrektora szkoły,

(-) sprawne zarządzanie Szkołą.

Wskaźniki sukcesu:

(-)Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami,

(-) Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną w celu tworzenia dokumentacji przedszkolnej i szkolnej,

(-) ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli,

(-) wewnętrzne prawo jest znane uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz jest przez nich respektowane,

(-) propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu działań Szkoły,

(-) monitorowana jest rytmiczność realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego,

(-) Szkoła  posiada i wykorzystuje nowoczesne pomoce dydaktyczne,

(-) wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru, a wyniki i wnioski
z nadzoru służą poprawie jakości pracy Szkoły.

(-)Szkoła jest sprawnie zarządzana, posiada jasno określone regulaminy i procedury.

Zadania do realizacji:

(-) monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego,

(-) monitorowanie spójności dokumentów szkolnych z przepisami prawa oświatowego
i powszechnego,

(-) tworzenie zespołów zadaniowych w celu rozwiązywania problemów edukacyjno wychowawczych, aktualizowania potrzeb w zakresie dodatkowej  dokumentacji Szkoły,

(-) publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie  internetowej Szkoły,

(-) zapewnienie dostępu rodzicom do aktualnych informacji o pracy Szkoły,

(-) włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach dzieci i uczniów, szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i potrzeb rodziców, wspólna ocena podejmowanych i realizowanych działań,

(-) sprawna realizacja zadań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego,

(-) prowadzenie na bieżąco diagnozy potrzeb i ewaluacji pracy Szkoły.

 1. 6.     Kadra pedagogiczna.

Zakładane cele:

(-) wykorzystywanie w praktyce posiadanej wiedzy i umiejętności przez nauczycieli,

(-) dobór kierunków doskonalenia z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb Szkoły oraz przepisów prawa oświatowego,

(-) organizowanie doskonalenia zawodowego w Szkole.

Wskaźniki sukcesu:

(-) nauczyciele przedstawiają dyrektorowi propozycję doskonalenia własnego na bliższy lub dłuższy okres,

(-)  dyrektor i Rada Pedagogiczna proponują tematykę szkoleń i narad na dany rok szkolny,

(-) dyrektor zapewnia środki budżetowe na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli zgodnie z planem finansowym na dany rok szkolny.

Zadania do realizacji:

(-) sformułowanie problemów Szkoły  wymagających rozwiązania na podstawie wyników diagnozy istniejącego stanu,

(-) określenie potrzeb szkoleniowych,

(-) opracowanie i realizacja planu wspomagania nauczycieli,

(-) współpraca i pomoc nauczycielom w opracowywaniu programów własnych i innowacji pedagogicznych,

(-) pomoc w tworzeniu prze nauczycieli materiałów dydaktycznych i upowszechnianie tych materiałów w zespole.

 

VI.Ewaluacja realizacji planowanych działań.

Ocena przydatności i skuteczności wszystkich podejmowanych działań w odniesieniu do założonych celów odbywać się będzie  szczególności poprzez:

(-) prowadzenie kontroli dokumentacji przedszkolnej i szkolnej,

(-) obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

(-) kontrolę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,

(-) analizę sprawozdań  z pracy zespołów działających  w placówce,

(-) monitorowanie sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych.

Do planowania i modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w Szkole wykorzystywane będą wnioski z nadzoru oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Koncepcja pracy Szkoły podlega modyfikacji, a jej podstawę stanowić będą zdiagnozowane potrzeby uczniów, środowiska lokalnego oraz zmiany  w prawie oświatowym i wewnątrzszkolnym. Kierunki działania Szkoły określone w niniejszej koncepcji zostaną  uwzględniane w planie pracy szkoły na rok szkolny: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.


 
Zatwierdzona Uchwałą Nr 12/2016/2017 z dnia 31.08.2017 r. przez Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywiance .

 

 

Strona psppokrzywianka.superszkolna.pl została sfinansowana w ramach projektu "Trasa 78- ze śląskiego w świętokrzyskie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.